ملت ایران: مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد برخی از میوه ها هنگام رشد کردن روی سطح پوست آنان باکتری های سفید برخی از مواد خود را بجای می گذارند که برای بدن بسیار مفید است.
هنگامی که میوه هایی مانند خیار، گوجه فرنگی در سطح خاک در حال رویش هستند باکتری های خاص با عمل های هوازی که سطح پوست میوه ها انجام می دهند باعثبوجود آوردن مواد آلی می شوند که آن مواد برای افزایش حافظه بسیار مفید است.

بررسی ها نشان می دهد همچنین موز، نارگیل و خرما از دیگر میوه هایی هستند که روی سطح پوست آنها این مواد آلی مفید وجود دارد به همین دلیل عده ای براین باورند که همیشه باید میوه ها را قبل از مصرف خوب شست سپس مصرف کرد اما دانشمندان عکس این قضیه را صحیح می دانند و معتقدندمیوه هایی که خاک محل اصلی رویش آنهاست و روی دخت رشد نکرده اند را با کمی آب یا با یک دستمال مرطوب می توان شست و شستشوی دقیق آنها لازم نیست.

همچنین خرما را هیچ وقت قبل از مصرف نشویید زیرا خرما روی پوست خود موادی دارد که آن مواد جذب آهن و قند درون خرما را در بدن افزایش می دهد و باعثعملکرد بهتر دستگاه گوارش می شود.