ملت ایران: بررسی های جدید دانشمندان نشان می دهد استفاده از موبایل کامپیوتر گوشی در تاریکی سبب بروز پیر چشمی و مشکلات چشمی زیادی می شود.
موبایل در تاریکی باعثآسیب رساندن به چشم و حدقه چشم می شود باعثپف آلودگی در زیر چشم نیز می شود.
بررسی ها نشان می دهد، کسانی که در شب و در تاریکی با موبایل تبلت و یا هر وسیله الکترونیکی دیگری کار می کنند بعد از ۴۰ سالگی باید شاهد چین و چروک زیادی در چشم خود باشند و چشم ها طراوت و زیبایی خود را از دست خواهند داد.
استفاده از موبایل در زیر تاریکی باعثپیر چشمی زود رس می شود و باعثمی شود تا صبح ها پف بیشتری در زیر چشم های خود داشته باشیم.
پزشکان توصیه می کنند برای داشتن چشمانی سالم هیچ گاه در تاریکی و بدون نور با موبایل و وسایل الکترونی کار کنید.