پزشکانآلمانی در یک بررسی جدید که مدت دو سال به طول انجامید میزاناسترس، نوعسردردو تعداد دفعات ابتلا به آن را در بیش از ۵۰۰۰ شرکت کننده آزمایش کردند. این پزشکان دریافتند که سردرد چه از نوع تنشی و چه از نوع میگرن ی باشد افزایش استرس موجب افزایش شدت سردرد و همچنین تعداد دفعات آن می شود.

دکتر «سارا شرام»، یکی از محققان در این مطالعه گفت: در حال حاضر ارتباط مستقیم بین سردرد و استرس هنوز آشکار نیست. همچنین از آنجا که عوامل بروز سردرد به طور معمول مجموعه پیچیده ای از فاکتورهای اجتماعی، زیستی و روانی هستند، مشخص کردن دقیق مکانیزم های نهفته در ارتباط دادن استرس به سردرد کار آسانی نیست.

به گفته اینپزشکدر حال حاضر یافته مهم در این مطالعه این است که صرف نظر از نوع سردرد، استرس در بروز سردرد و تشدید آن موثر است.

به گزارش ایسنا به نقل از پریونشن، شرام همچنین گفت: در حالی که ارتباط بین سردردها و استرس کاملا تایید نشده اما شواهد بسیاری وجود این ارتباط را ثابت می کند. با آگاهی از این ارتباط می توان با کمک تکنیک های کاهش استرس، احتمال بروز سردردها یا شدت آن ها را کاهش داد.