ملت ایران: با رعایت ۷ قانون ساده، شما صاحب پوستی درخشان خواهید بود‬. تصویر زیر این قوانین ساده که در زندگی روزمره هر کسی قابل اجرا هست را نشانتان می دهد.

رنگی