ملت ایران: بادمجان دارای خواص تغذیه ای بسیار مفید است به شرط این که سرخ نشود. در تصویر زیر چند نکته مهم در مورد بادمجان که دونستنش در زندگی روزمره به شما نشان می دهد.

رنگی