ملت ایران:سید محمود فرش‌پور رضایی مجری این طرح و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با فارس گفت: در تحقیقات خود اثرات طبیعی گیاه اکالیپتوس را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی افزود: گیاه اکالیپتوس گیاه بومی ایران نیست و زمانی که وارد ایران شد، در مناطق مختلف کشور کاشته شد و توانست با این مناطق سازگاری پیدا کند و در این مناطق رشد کرده است.

ما در این تحقیقات ۱۱ گونه از گیاه اکالیپتوس در استان فارس و ۳۲ گونه از استان مازندران را برای انجام مطالعات انتخاب کردیم.

وی گفت: در این تحقیقات برگ این گیاه را خشک کردیم و توانستیم اسانس آن را تهیه کنیم و درصد مواد مؤثره این گیاه در این تحقیقات مشخص شد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ما در این تحقیقات دریافتیم که گیاه اکالیپتوس کشت شده در استان فارس اثرات ضد باکتریایی دارد و می‌تواند منجر به تولید داروی دامی برای درمان بیماری ورم پستان در دام‌ها شود.