ملت ایران:متخصصان پزشکی معتقدند که تمام موارد غیر طبیعی محیط اطراف ما می تواند باعثضرر به سلامتی شود اما برای اینکه بگوییم یک رویداد باعثبیماری یا عارضه ای می شود احتیاج به کار تحقیقاتی است که به طور مداوم انجام شده و اگر میزان امواج یا مواد مضر محیط بالا باشد توسط وزارت بهداشت هشدار داده می شود.

این روزها خبر سقط جنین براثر امواج پارازیت ها هر روز توسط برخی بزرگنمایی می شود و این درحالیست که میزان امواج پارازیت ها بسیار پایین بوده و حتی کمتر از امواج تلفن همراه است که در تمام کشورهای دنیا حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد. چطور امواج تلفن همراه در کشورهای پیشرفته باعثسقط جنین نمی شود اما امواج پارازیت ها خطرناک است؟

دکتر ابوالفضل مهدی ازده متخصص زنان و زایمان در این خصوص گفت: در برخی از خبرها گفته شده که پارازیت ها باعثسقط جنین می شود اما باید به این نکته توجه کرد که هنوز مستندات علمی در این زمینه وجود ندارد زیرا از نظر منابع علمی هر مطلبی را که جستجو می کنیم گویای این مطلب است ممکن است پارازیت ها باعثسقط جنین شود اما ممکن بودن در علم پزشکی به معنی قاطعیت نیست.

مهدی زاده با اشاره به اینکه امواج موبایل می تواند بیشتر از پارازیت ها خطرناک باشد تصریح کرد: به دلیل اینکه تلفن همراه بیشتر استفاده می شود، به عنوان یک عامل محیطی خطر ناک می تواند در سقط جنین موثر باشد بنابراین توصیه می شود که خانم های باردار کمتر از تلفن همراه استفاده کنند و آن را در اتاق خواب و در کنار خود قرار ندهند البته باید این نکته را یاد آور شد که تلفن همراه هم در کنار سایر عوامل محیطی تاثیر گذارتر است و به تنهایی خطرناک نیست.

باشگاه خبرنگاران