ملت ایران: برخی از پزشکان معتقدند که سرماخوردگی بیماری نیست بلکه یک نوع کوشش طبیعت برای رفع امراض است.

سرماخوردگی به از بین بردن اخلاط زائد در ریه، دستگاه تنفس و مغز می پردازد.

پس وقتی به سرماخوردگی مبتلا می شوید این واکنش مثبت بدن را به وسیله قرص و دارو سرکوب نکنید.

جالب این جاست که این نکته حکیمانه را امام صادق(ع) در کتاب طب صادق به کسی که مبتلا به زکام شد این چنین بیان کرده اند:

آن لطف خداست سپاهی از لشکریان حق است که به سوی تو فرستاده تا مرض را از جان تو دور کند و اگر خواستی از آن آسوده شوی به قدری که یک ششم از مرهم سیاه دانه و نیم دانه و نیم دانه کندس را خوب کوبیده و به وسیله نفس به بینی داخل کن این زکام را برطرف می کند ولی اگر صبر کنی و معالجه نکنی بهتر است زیرا زکام خاصیت بسیار دارد.