اکثر زنان ایرانی رفتارهای پرخطر جنسی ندارند. دکتر موسوی در این باره می گوید: «متاسفانه زنان ایرانی قربانی رفتارهای جنسی همسران خودشان می شوند».

باتوجه به اینکه واکسن سرطان دهانه رحم در حدود ۱۰ سال است که تولید می شود، زمانی باید این واکسن به دختران زده شود که هنوز ویروس بیماری وارد بدن نشده باشد. بنابراین قبل از ازدواج، بهترین زمان تزریق واکسن است.

رییس انجمن سرطان های زنان ایران با اشاره به روابط آزاد جنسی در کشورهای غربی و محدود بودن این روابط در ایران گفت: بهترین زمان برای تزریق این واکسن بین ۱۴ تا ۱۶ سالگی است. البته باتوجه به افزایش سن ازدواج در کشور، تا ۲۶ سالگی هم می توان این واکسن را تزریق کرد.

منبع: هفت صبح