به گزارش ملت ایران به نقل از گل، یک – دلال مورد نظر همیشه چند موبایل در درست دارد. یکی از آنها برای آقای سرمربی است. شبی از شبها این دلال به منزل یکی از دوستان می رود. آخر شب می شود و خواب به سراغ دلال می آید و یادش می رود که موبایل ها را با خود ببرد. میزبان وقتی موبایل را پیدا می کند تا صبح به دلال خبر نمی دهد و بیدار می ماند و همه پیامک های موبایل خصوصی آقای سرمربی را می خواند و شماره تلفن تک تک پیامک دهنده را در جایی یادداشت می کند و برای روز مبادا نگه می دارد. به نظر می رسد که این روزها شاهد یک رسوایی بزرگ خواهیم بود. چون دوست مورد نظر تصمیم دارد این شماره ها و مفاد پیامک ها را فقط به همسر آقای سرمربی تحویل بدهد. لازم به تاکید است که این دوست اصلا راضی نمی شود که مدارک خود را تحویل شخصی غیر از خانواده سرمربی بدهد. آقای دوست دلیل این افشاگری را عنوان نمی کند!

نکته: گفته می شود که متن یکی از پیامک ها و نشانه هایی که در آن وجود دارد خبر از ارتباط آقای سرمربی با(ل) یکی از چهره های معروف عرصه غیرفوتبالی می دهد

دو – یک بازیکن معروف و مطرح در یک تیم مدرکی عجیب دارد. یک فقره چک در وجه دلال مورد نظر! این چک را بازیکن مطرح از یکی دیگر از بازیکنان تیمش خریده. چکی که بابت کمیسیون انتقال این بازیکن نه چندان مطرح به این تیم صادر شده. شاید به همین خاطر سرمربی مجبور شود که این با بازیکن معروف و مطرح یکسال دیگر قرارداد ببندد!

سه – جالب است که بدانید دلال مورد نظر چگونه ارتقای رتبه گرفت؟! این فرد فقط دلال بازیکن نیست! صید گاه این دلال یک سفره خانه است… شاید این روایت ادامه داشته باشد.