ملت ایران: پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس حدود دو هفته پیش در نامه ای به محمود احمدی نژاد خواستار فروش سهام این باشگاه به پیشکسوتان و چند فرد پرسپولیسی که در اقتصاد هم موفق هستند شد. از همین رو امروز جواب این نامه به دست علی پروین نماینده پیشکسوتان رسید. خبرگزاری فارس نوشته است: بدین ترتیب احمدی نژاد موافقت خود را با فروش سهام باشگاه پرسپولیس به پیشکسوتان موافقت کرده و قرار است این کار با هماهنگی های وزارت ورزش قبل از پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام شود. احمدی نژاد در پی نوشت این نامه به وزیر ورزش و جوانان آورده است: پیشنهاد بسیار خوبی از سوی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس اعلام شده؛ خیلی فوری اقدام، پیگیری و سپس گزارش نهایی را به اینجانب اعلام نمایید.
این امر اما مغایر با قانون بودجه است و در اختیار رییس جمهور نیست. بند ۱۴ماده ۲۷قانون بودجه سال ۹۲می گوید «دولت مجاز است سهام خود در باشگاههای ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی واریز کند.»
قانون بودجه را مجلس تدوین و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار رییس جمهور قرار می دهند و رییس جمهور نمی تواند خلاف آن عمل کند. یعنی وظیفه دولت فقط اجراست. طبق بند یاد شده سهام باید صرفا از طریق بورس واگذار گردد و درآمدش هم به خزانه دولت برود.
واگذاری با ترک تشریفات و به اشخاص خاص - خواه پیشکسوت و غیره - مخالف قانون بودجه است و با منع مجلس مواجه خواهد شد. بردن این دو باشگاه به بورس هم مستلزم مقررات خاصی است که بعید است در کوتاه مدت میسر شود. سهام باید با نرخ کارشناسی بورس عرضه شود و آیا اصلا پیشکسوتان می توانند آن مبلغ را بپردازند؟ دارایی دولت که باید به حساب درآمد عمومی واریز شود را که به صرف پیشکسوت بودن نادیده نمی گیرند. دولت اجازه ندارد این باشگاهها یا هیچ شرکت دیگری را رایگان یا با نرخ غیر معقول و غیر کارشناسی واگذار کند.
به نظر نمی رسد این نامه سرانجام موفقی داشته باشد.