ملت ایران: علیرضا واحدی نیکبخت، بازیکن سابق تیمهای استقلال و پرسپولیس، دوباره به تیمی بازگشت که فوتبال خود را از آنجا آغاز کرده است.
نیکبخت گفت: از امروز درتمرینات استقلال حضر خواهم بود. از آقای حبیب کاشانی متشکرم که کمک کردند به تیم سابقم برگردم. زیر نظر آقای قلعه نویی کار کنم.
او دوران بازیگری اش را از ابومسلم آغاز کرده و دراستقلال، الوصل امارات، پرسپولیس و استیل آذین و داماش بازی کرده است.