ملت ایران: پرسپولیسی ها معتقدند حدادی فر با آنها قرارداد امضا کرده و حالا با ماندنش در ذوب آهن باید پاسخگو باشد. این در حالی است که این بازیکن قرارداد جدیدی با ذوب آهن امضا نکرده بلکه همان قرارداد قبلی او ادامه دارد و چون پرسپولیس در طول مدت قرارداد وی با ذوب آهن با او قرارداد بسته آن قرارداد نه تنها بی اعتبار است که حتی ذوبی ها می توانند ادعا کنند تیم تهرانی مرتکب تخلف شده است.
بر اساس بند دوازدهم از بخش دوم پیوست یک آیین نامه نقل و انتقالات مدت زمان بازی در باشگاه نظامی جزو قرارداد باشگاه اولیه با بازیکن محسوب نمی شود. حدادی فر یک نیم فصل در تراکتور دوران سربازی را گذرانده و حالا یک نیم فصل به جای آن باید برای ذوب آهن بازی کند.