ملت ایران:پیام صادقیان درست دو روز قبل از پلی آف ازسوی محمود یاوری اخراج شد تا ذوب آهن بدون این بازیکن تکنیکی مقابل پاس به میدان برود اما یاوری بعد از

پایان بازی درکنفراس مطبوعاتی حسابی ازخجالت بازیکن جدید پرسپولیس درآمد. با این حال صادقیان نخواست جواب حرفهای یاوری را بدهد.

صادقیان به خبرگزاری گل گفت: درتمرین چهارشنبه عصرآقای یاوری مرا صدا زد وگفت چرا مصاحبه کردی وگفتی درذوب آهن به من ظلم شده ومرا پرسپولیسی بدانید حال که چنین مصاحبه ای انجام دادی بهتراست درپلی آف نباشی واگرازسوی ذوب آهن به تو ظلم شده دیگردرتمرینات تیم آفتابی نشو من هم به حرف آقا محمود خان گوش کردم وبه منزل رفتم.

محمود یاوری صحبتهایش گفته بود صادقیان ماشینی سوارمی شود که نامش را نمی داند بازیکن جوان ذوب آهن دراین خصوص گفت: محمود خان بزرگترو

پیشکسوتم است به همین دلیل جواب ایشان را نمی دهم. هرچه وی می گوید درست است ونمی خواهم به بزرگترازخودم بی احترامی کنم. صارقیان افزود: طی چند سالی که درذوب آهن حضورداشتم برای این تیم سنگ تمام گذاشتم وکم کاری نکردم، نمی دانم چرا محمود خان ازحرفهایم برداشت بدی کرده، من گفتم

ازلحاظ مالی به من ظلم شده واگرنه درحرفهایم گفتم هرچه دارم ازذوب آهن دارم ومسئولین ذوب آهن تا جایی که توانستند با این بضاعت برای تیم سنگ تمام گذاشتند. متأسفانه با دل خوش ازذوب آهن جدا نشدم وحال باید ببینم چه زمانی برای تسویه حساب صدایم می کنند. صادقیان ادامه داد: دست محمود خان یاوری را به عنوان مربی وبزرگترمی بوسم دراین مدت وی زحمت زیادی برای ذوب آهن کشید اما این صحبتها درکنفراس مطبوعاتی حق من نبود برای ایشان و مسئولین ذوب آهن آرزوی موفقیت می کنم.