این وسط فریاد آندو در لحظه سوت پایان فو ق العاده بود و حتما تصویر مربوط به این فریاد تا مدت ها ی مدید در ذهن اهالی فوتبال و خود آندو خواهد ماند.
با سوت داور چینی هر کس فریاد زنان سویی می دود اما انگار سید جلال در پس تصویر هنوز شوکه است و شادی او دیلی دارد.