مجتبی جباری، بازیگردان تیم ملی و یکی از چهره های اصلی بازی فردا، تولد خود را در اردوی تیم ملی جشن گرفت. تولدی با حضور بازیکنان و البته سرمربی تیم ملی که با شلوغکاری در این صحنه قصد دارد سر جباری را داخل کیک فرو کند.
امیدواریم با بازی خوب فردا، جباری، به بهترین شکل سی و دو سالگی را آغاز کند.