کافی است عکس های آخرین روزهای حضور مورینیو در رئال را دوره کنید، تا متوجه شوید دیدن خندیدن دوباره او واقعا اتفاق ویژه ای است. آقای خاص که امروز گفت باید او را آقای خوشحال صدا کنند، در دو ماه آخر حضور در برنابئو حتی یک لبخند هم نزد و با ابروهایی گره کرده مادرید را ترک کرد.
اما امروز در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش به عنوان سرمربی چلسی، حسابی سرحال بود و نشان داد که آماده یک چالش جدید است.