به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا - دیدیه دروگبا در آخرین فعالیت های خود در کشورش ۵ درصد از سهام این معدن طلا را خرید. البته خبری از میزان سرمایه گذاری این ستاره ساحل عاجی در معدن طلا در کشورش مخابره نشده است. با سرمایه گذاری کانادایی ها سهم ساحل عاجی ها از این معدن کم بوده است و اکنون با خرید این سهم از سوی دروگبا، وضعیت اقتصادی ساحل عاج می تواند پیشرفت کند.
دروگبا کارهای خیرانه زیادی در کشور خود انجام داده که از جمله می توان به فعالیت های صلح جویانه بین افراد شمال و جنوب در این کشور اشاره کرد.