به گزارش ملت ایران به نقل از گل - مصطفی شجاعی مهاجم گلزن مس کرمان از پایان فصل زمزمه ی جدایی سر داده است کماکان تکلیفش با مس روشن نیست.
او در جدیدترین صحبتش این چنین گفت:قرارداد من با مس ۲ساله بود که سال دوم توافقی است.شکرخدا باشگاه هم که اصلاً بی خیال است و یک تماس نمی گیرد که برویم حرف بزنیم و بخواهیم به توافق برسیم.البته شاید اصلاً ما را نخواهند و اینطوری راحت تر به توافق می رسیم!
او که بهترین بازیکن تیمش در فصل گذشته بوده درباره مقصد احتمالی می گوید: با ۲تا باشگاه خیلی خوب حرف زده ام اما باید تکلیفم با باشگاه روشن شود.هنوز نمی دانم چه باید بکنم. اول باید تکلیفم با مس روشن بشود. من قصدم جدایی است و اگر هم که قرار باشد برای رضایت نامه پولی بدهیم، آنقدر از باشگاه پول می خواهم که جای رضایت نامه ام را پر کند.
آیا مس شجاعی را از دست می دهد؟