به گزارش ملت ایران به نقل از گل - رضامحمدی با فراموش کردن فصل گذشته امسال به فکرپوشیدن پیراهن شماره یک پرسپولیس است. وی می گفت حتی اگراحمدی یا رحمتی به تیم می آمدند
ازرقابت با آنها نمی ترسیدم.
*دراین چند وقت به خاطراینکه تنهایی تمرین می کردی اذیت نشدی؟
_ چرا باید اذیت شوم؟! اتفافا تنها هم نبودم، دروازه بان جوانی به نام رضایی نیز درکنارم بود همچنین امیرعابدزاده هم ازشنبه دراردو حضوریافت.
اتفاقا مشکلی نبود، شرایطی مهیا شد تا خودم را به کادرفنی نشان بدهم.
*نیلسون هنوز به بچه ها اضافه نشده؟
_ خیر، وی هنوز به اردو نیامده
*ازاینکه دوباره پشت خط نیلسون قراربگیری نمی ترسی؟
_ من با نیلسون خیلی دوستم وبا این بازیکن مشکلی ندارم ازلحاظ فنی هم کادرفنی درخصوص ما بازیکنان تصمیم می گیرند. آقای دایی هربازکنی که
آماده ترباشد را به میدان می فرستد.
*قراربود ازبین مهدی رحمتی ورحمان احمدی یک کدام پرسپولیسی شوند وشاید با حضورآنها بدشانسی های فصل گذشته دوباره برایت تکرارمی شد؟
_ من ۴ پیشنهاد ازتیم های مختلف داشتم که۳ تای آنها صددرصد مرا می خواستند اما باید بگویم پرسپولیس را ازته دل دوست دارم، دراین فصل هم آقای
دایی خواهانم بود که قراردادم را تمدید کردم درضمن با حضوردایی علاقه ام به پرسپولیس بیشترشد. ازلحاظ شخصیتی علی دایی را خیلی می پسندم وحالا
با میل واشتیاق فراوانی منتظرشروع فصل جدید هستم. رقیبم می تواند هربازیکنی باشد اما من فقط به کارخودم فکرمی کنم ومی خواهم خودم را به علی دایی
نشان بدهم.
*پس ازرقابت با دروازه بان های اسم ورسم دارهراس نداری؟
_ برایم فرق نمی کند چه کسی به پرسپولیس بیاید اتفاقا وقتی یک رقیب قدرداشته باشم که ببینم پا به پایم تمرین می کند انگیزه ام چند برابرمی شود. اگر
درتمرین رقیب نداشته باشی واقعا روزمرگ دروازه بان است چرا که جای پیشرفت برای دروازه بان باقی نمی ماند وبا کوچکترین لغزش فوتبال آدم تمام
می شود اما سقف وزندگی حرفه ای یک فوتبالیست این است که یک رقیب ششدانگ داشته باشی برای همین اگررحمتی واحمدی هم به پرسپولیس می آمدند
می ماندم وبا آنها رقابت می کردم.
*چطورشد که تمدید کردی؟
_ اولین انگیزه ام برای تمدید حضورعلی دایی درپرسپولیس بود با شناختی که ازعلی دایی دارم می دانم او به آماده ترینها میدان می دهد.
*کاربا غلامپور؟
_ اول ازهرچیزی باید بگویم من ازدومربی خیلی چیزها یاد گرفتم اول سعیدعزیزیان ودومین نفربهزادغلامپوراست با آنکه دراین فصل سعید عزیزیان درکنارمان
نیست اما ازاو تشکرویژه می کنم. درحال حاضرنیزافتخارشاگردی غلامپوررا دارم، تمرینات ایشان خوب وشاداب است ومن تلاش می کنم نظرمثبت ایشان
را به سوی خودم جلب کنم.
*پارسال فصل خوبی را سپری نکردی؟
_ اتفاقا درنیم فصل اول روزهای خوبی را باسپاهان داشتم ودرنیم فصل دوم هم وارد جوجدیدی درپرسپولیس شدم، من وارد یک تیم پرطرفدارشدم وعلیرغم
نیمکت نشینی اصلا ازانتخابم پشیمان نیستم. می دانستم رقابت دراینجا سخت است ومن چالش را قبول کردم. تلاشم را دو برابرمی کنم تا با اعتماد کادرفنی
ازدروازه پرسپولیس حراست کنم.
*وحرف پایانی؟
_ تشکرمی کنم ازمربیان فصل گذشته یعنی گل محمدی وعزیزیان، آنها زحمات زیادی را برایم کشیدند، برای این دونفر درهرکجا که هستند آرزوی موفقیت
می کنم.