ملت ایران:از کریم انصاری فرد خبر خاصی نیست.
یکی از مدیران پرسپولیس از قول محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه که در راه اردبیل است، اعلام کرد که امروز پنجمین روزی است که از کریم انصاری فر هیچ خبری در دست نیست.
رویانیان در حالی به اردبیل می رود که قصد سرکشی به تیم و افتتاح دفتر نمایندگی پرسپولیس در این شهر را دارد اما ستاره اردبیلی فوتبال ایران، ظاهرا قصد نداردفعلا قرارداد خود را امضا کند.
کریم برای عقد قرارداد شرطهایی داشته که یکی از آنها دریافت ۵۰ درصد از مبلغ قرارداد در به محض امضای برگه و البته اختیار جدایی در صورت رسیدن پیشنهاد خارجی بود که مدیران پرسپولیس هنوز با این دو شرط مسئله دارند.
کریم که از شاگردان دایی محسوب می شود بدش نمی اید در پرسپولیس بماند اما با آمدن سیدصالحی حالا باید یک تصمیم جدی بگیرد.
حضور محمد قاضی در پرسپولیس هم منوط به حضور یا عدم حضور انصاری فر است و همین مسئله باعثشده همه منتظر روشن شدن تکلیف تیم او باشند.