به گزارش ملت ایران به نقل از گل - هادی تامینی مدافع بلند قامت ملوان که در نیم فصل ازسپاهان به ملوان آمد حالا جدایی خود را از این تیم قطعی می داند.
وی به سایت گل گفت: عده ای دوست ندارند که ملوان شرایط خوبی داشته باشد من هم بالاجباراز ملوان جدا می شوم و به تیمی می روم که بتوانم آنجا موفقیت های جدیدی کسب کنم. از ۵تیم پیشنهاد رسمی دارم که یکی از آنها آسیایی است. هنوز تصمیمی نگرفتم اما قطعاً از ملوان جدا می شوم.