ملت ایران:این که مشهدی ها استاد گلزنی در فضاهای کوچک هستند، دوباره اثبات شد.
این بار نوبت رضا قوچان نژاد بود که در صحنه ای مشابه امید را به ایران بازگرداند و روی پاس جباری دروازه قطر را باز کرد.
این گل تقریبا کپی گل خداداد عزیزی مقابل استرالیا بود؛ آن هم مقابل چشم خود عزیزی که در ورزشگاه حاضر بود و از این گل عشق کرد.