ملت ایران:در حالیکه تبریزی ها هنوز جدایی سیدصالحی را باور نمی کنند، او در مصاحبه با سایت گل می گوید: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد قطعاً باید رضایت تراکتور را بگیرم چرا که من خود را مدیون تراکتور و هوادارانش می دانم. همه می دانند من در نیم فصل پیشنهاد ۲میلیاردی تیم چینی را به خاطر تراکتور رها کردم و ماندم.
سید صالحی در این چند سال اخیر در بهترین تیم های ایران بازی کرده و اتفاقاً با اکثر آنها یا قهرمان شده و یا نایب قهرمان(استقلال - سپاهان و خود تراکتور) پس او دنبال این نیست که بخواهد به هر قیمتی به پرسپولیس برود.
سید صالحی در صحبتی کوتاه و دوستانه به خبرنگار سایت گل گفت: به خدا قسم مشکل خانوادگی دارم و فقط به خاطر همین است که ممکن است بخواهم تراکتور را ترک کنم. من بخاطر همین مشکل وبیماری همسرم مجبور شدم از آرزوی بزرگم که هر فوتبالیستی دارد و آن تیم ملی کشورش است بگذرم و حالا مجبورم یک بار دیگر پا روی دلم بگذارم و تصمیمی بر خلاف میلم بگیرم. واگرنه من همیشه گفته ام در تبریز راحتم و به این تیم عرق دارم.
او ادامه می دهد: جدایی از تراکتور برای من خیلی سخت است و من دلم با این تیم است و بر خلاف خیلی ها که به این تیم پشت کرده اند خودم به تبریز می روم و از مردمش رخصت می طلبم. من حتی در به چند تا از بچه ای تیم گفتند که بمانند و قرارداد خود را تمدید کنند چطور ممکن است خودم بخواهم از این تیم جدا شوم؟ باور کنید بیماری همسرم مرا مجبور به انجام این کار کرده.
جالب اینکه او با مدیران تراکتور صحبت نهایی اش را کرده تا او را پرسپولیسی بدانیم: در صحبتی که با آقای زینی زاده داشتم ایشان همه ی شرایط مرا پذیرفت و من هم به ایشان گفتم من شاید هیج جایی این عزتی که در تراکتور دارم را نداشته باشم اما قسمت این گونه است. امیدوارم خداوند کمک کند تا آن چیزی که صلاح است اتفاق بیفتد. اما همیشه تراکتور و هوادارانش در دل من هستند.