ملت ایران: امان از این شیش تایی ها و چارتایی ها، نمادهای سرخ و آبی ایران.
اینجا تمرین تیم ملی است و این دو بچه باحال مقیم دبی شوخی بانمکی با سرمربی تیم ملی کرده اند. چه خوب است بعد از بازی قطر همین روحیه و لبخند با ما باشد.