ملت ایران: علیرضا نورمحمدی با نظرمستقیم علی دایی درپرسپولیس ماندنی شد تا سومین سال فوتبالی را درتیم محبوبش بگذراند.
*بالاخره با این سه حرف وحدیثپرسپولیس ماندی؟
_ بله، خوشبختانه با پرسپولیس تمدید کردم. درلیست علی دایی حضورداشتم وبه همین علت خوشحالم.
*گویا گفته بودی با حضورشجاع خلیل زاده بنگروسیدجلال دیگردرپرسپولیس نمی مانی؟
_ من چنین حرفی نزدم. برای هربازیکنی رقابت و وجود رقیب یک امرطبیعی است درضمن درحیطه وظیفه ما بازیکنان نیست که بخواهیم درخصوص رقیب
وحضوربازیکن جدید درپرسپولیس حرف بزنیم.
*پس اینکه می گفتند تو وبنگرفصل گذشته اکثرمواقع با یکدیگر قهربودید چه؟
_ من وبنگراصلا مشکل نداریم با محسن وسیدجلال رقابت سالم داشتیم وهروقت درهرپستی مربیان صلاح می دیدند به میدان می رفتیم. به هرسه نفرما فرصت
بازی رسید اینکه می گفتند من وبنگرقهربودیم اصلا صحت نداشت.
*ازسپاهان وراه آهن پیشنهاد مالی خوبی داشتی؟
_ با این دوتیم مذاکره کردم اما هیچ چیزرسمی نشده البته دلم با پرسپولیس بود ومی خواستم درتیم محبوبم بمانم.
*بسیاری ازنیمکت نشینان بعد ازپایان لیگ شمشیررا ازرو برای گل محمدی بستند؟
_ آقای یحیی مربی بود با تفکرات خاص خودش ارتباط ایشان با ما خیلی خوب بود. معتقدم وی درنیم فصل بد کارنکرد شاید بازیکنان نیمکت نشین به خاطر
اینکه نتوانستند بازی کنند ازگل محمدی ناراحت هستند واین چنین حرفهایی زدند اما من مشکلی با وی ندارم وبه گل محمدی احترام قائلم.
*با این تفاسیردرفصل جدید اصلا ازرقابت نمی ترسی؟
_ اتفاقا سالی که می خواستم به پرسپولیس بیایم چنین سوالی را ازمن پرسیدند اما دیدید که تا کنون دراین تیم ماندنی شدم ورقابت کردم حال هربازیکنی
می خواهد به پرسپولیس بیاید. مدافعین پرسپولیس درفصل بعد من، بنگروسیدجلال هستیم وبازیکنان جدید باید ازرقابت با ما سه نفربترسند. مسئولین می توانند
هربازیکنی را که دوست دارند به پرسپولیس اضافه کنند. این نفرات باید رقابت کنندو…
*ازفصل گذشته درس گرفتید؟
_ درمورد فصل گذشته نمی خواهم حرف بزنم. اما هواداران مطمئن باشند برای فصل بعد با تجربه های فراوانی که کسب کردیم یکی ازمدعیان خواهیم بود.