ملت ایران:یکی ازبازیکنان پرسپولیس که تصورمی شد بعد از آمدن دایی خیلی سریع برای ماندن به توافق برسد و قراردادش را تمدید کندکریم انصاری فردبود.
به طوری که دایی بلافاصله بعداز توافق با رویانیان به او اعلام کرد تمدید با انصاری فرد، نوری و غلامرضا رضایی را در اولویت قرار دهد. بعدازاین، مذاکرات بین انصاری فرد و پرسپولیس به همین منظور انجام شد اما همه چیز آنطورکه تصور می شد پیش نرفت.
کریم انصاری فرد برای پرسپولیس دو شرط گذاشت که به مسائل مالی مربوط می شد. اواعلام کرده ۳۰ درصد مبلغ باقیمانده از قرارداد فصل قبل خود به علاوه ۳۰درصد از قرارداد جدیدش را می خواهد و همین مساله باعثشده تا فعلا با باشگاهش به تفاهم نرسد.
از طرفی او منتظر است تا ببیند تکلیف محمد قاضی با پرسپولیس چه خواهد شد و شایداگرقاضی بماند کریم تصمیم دیگری بگیرد.