به گزارش ملت ایران به نقل از گل - رئیس کمیته استیناف فدراسیون درباره تخلف شیثرضایی به اوج نیوز گفته که «او اقدام به جمع آوری پول برای اهدای آن به بازیکنان سایپای شمال کرد. گرچه این اتفاق در نهایت رخ نداد اما اقدام او آغاز اقدام به تبانی است و طبق قاون محرومیت دارد.
ایشان تیمی را تحریک و تشویق کرده تا مقابل تیمی دیگر محکم بازی کند و اگر چه در نهایت این اتفاق رخ نداد اما تخلف صورت گرفت.» صالحی در حالی کار منتسب به شیثرا با عبارت «آغاز به اقدام به تبانی» توصیف کرده است که طبق ماده ۴۱ آیین نامه کمیته انضباطی «تبانی به مفهوم این است که اشخاص اعم از مدیران، مربیان، بازیکنان و سایر عوامل دست اندرکار مسابقه، توافق نمایند که با اقداماتی برخلاف اخلاق ورزشی و بازی جوانمردانه، نتیجه مسابقه یا موضوع دیگری را تعیین نمایند» با اینکه طبق این تعریف، اقدام منتسب به شیثمصداق اقدام به تبانی نیست اما ظاهرا کمیته استیناف با فرض قرار دادن آنکه «پاداش به یک تیم برای محکم بازی کردن با یک تیم دیگر» معادل «تبانی» است درصدد صدور حکم برای شیثرضایی است. آنچه این احتمال را قوت می بخشد این گفته رئیس کمیته استیناف است که «طبق آیین نامه، شیثرضایی ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی می شود.
چون بیش از این امکان جریمه نقدی وجود نداشت.» از این گفته اینطور برمی آید که رئیس کمیته استیناف درباره شیثبه تبصره یک ماده ۴۱ استناد کرده که بر اساس آن «شروع به تبانی و پیشنهاد آنچه منتهی به حصول نتیجه نشده باشد، موجب محرومیت پیشنهاد کننده از شرکت در مسابقات تا یک سال و محکومیت او به پرداخت جریمه نقدی تا پنجاه میلیون ریال خواهد شد.» با این اوصاف به نظر می رسد که کمیته استیناف برای جریمه شیثماده ای از آیین نامه را ملاک صدور رای قرار داده که به «تبانی» مربوط می شود. این در حالی است که اقدام منتسب به شیثطبق تعریف آیین نامه مصداق تبانی به حساب نمی آید.