ملت ایران: بر اساس رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، میرمعصوم سهرابی، مهدی واعظی و مرتضی هاشم زاده از اتهام تبانی تبرئه شده اند این در حالی است که کمیته انضباطی برای شیثرضایی محرومیتی شش ماهه بریده است. شیثدر حکم اولیه به جریمه نقدی محکوم شده بود و حالا با تنبیهی مواجه است که یکسال از زندگی ورزشی او را نابود می کند.
نکته جالب اینکه میرمعصوم سهرابی، مهدی واعظی و مرتضی هاشم زاده در حکم بدوی پرونده تبانی که توسط کمیته انضباطی صادر شده بود با محرومیت های نسبتا سنگین مواجه شده بودند اما توسط کمیته استیناف تبرئه شدند و می توانند فعالیت های خود را پی بگیرند.
کمیته استیناف در این باره شفاف سازی نکرده است. اینکه شیثچه کرده که شش ماه محروم شده و دیگران چگونه از جرم مبرا شده اند. شیثدر پایاین این فصل به دنبال بازگشت به پرسپولیس بود اما دیگر نمی شد.