کوروش خزایی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ اعلام کرد: شب گذشته مصاحبه ای دروغین از طرف اینجانب در فضای ‏مجازی منتشر شد که بنده روحم هم از این مصاحبه خبر ندارد. من با هیچ رسانه ای مصاحبه نداشته ام. ظاهرا برخی افراد به ‏دنبال اهداف شخصی و ایجاد تنش در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستند. ‏

خزانه دار سازمان لیگ تصریح کرد: سال هاست به عنوان مدیر امور مالی و خزانه دار در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ‏فعالیت می کنم و در این مدت حتی یک بار هم با رسانه ای در مورد مسایل فوتبال مصاحبه نکرده ام و نمی دانم چرا در این زمان ‏مصاحبه ای خیالی از قولم منتشر می کنند. برخی افراد به دنبال اهدافی در پشت این رفتار ناجوانمردانه شان هستند. قطعا من و ‏سازمان لیگ از طریق مراجع قضایی و ذی صلاح پیگیر این مساله خواهیم بود تا بدانیم منتشر کنندگان این مصاحبه خیالی و ‏دروغین چه کسانی بوده اند و چه اهدافی را دنبال می کردند. ‏