مهدی پاشازاده سرمربی تیم فوتبال راه آهن گفته سرپرست تیمش مبنی بر آنکه 60 درصد دریافتی داشته است را تکذیب می کند. او به خبرنگار ما گفت: مصاحبه بازیکن اخراجی ام را خواندم و در پاسخ به ادای ایشان و سرپرست تیم باید بگویم آنها باید ادعایشان را ثابت کنند. اگرچه من شکایتی را توسط وکیلم تنظیم کرده و به دادگاه ارائه خواهم کرد.