سرپرست سازمان لیگ فریبرز محمودزاده را به عنوان رئیس نقل و انتقالات این سازمان منصوب کرد.

حیدر بهاروند امروز طی حکمی فریبرز محمودزاده را به عنوان رئیس نقل و انتقالات سازمان لیگ منصوب کرد.