دلیل آن اقدام مشترک که مشخص بود از سوی قطری ها به دیگر کشورها تحمیل شده است محرومیت نماینده قطر از سوی فیفا بود. یک روز پیش از برگزاری انتخابات کمیته اخلاق فیفا سعود المهندی را به طور موقت از حضور در هر گونه فعالیت فوتبالی محروم کرده بود و قطری ها انتخابات را به تاخیر انداختند تا با حل مشکل نماینده خود مقدمات حضور وی را در فیفا فراهم کنند.


اما تیر قطری ها به سنگ خورد. سعود المهندی در جلسات کمیته اخلاف فیفا حاضر نشد و حال او به مدت یک سال از هر گونه فعالیت فوتبالی محروم شده و باید 20 هزار فرانک سویس به عنوان جریمه نقدی به حساب فیفا برگزار کند.


با محرومیت نمانیده قطر حال شانس علی کفاشیان برای عضویت در شواری اجرایی فیفا بیشتر می شود. دو مرد و یک زن باید از سوی afc به فیفا معرفی شوند. زمان جدیدی که برای برگزاری انتخابات مشخص شده اسفند ماه است.


این در حالی است که به تازگی کی روش از علی کفاشیان که نایب رئیس کنفدراسییون فوتبال آسیا است از کمک نکردن به تیم ملی انتقاد کرده و اذعان داشته او باید از قدرت خود استفاده می کرده تا ایران در آن شرایط آب و هوایی با سوریه بازی نمی کرد.