در بازیهای لیگ برتر امسال در 5 هفته اول مسابقات 77 گل از خط دروازه ها گذشته است واین تعداد البته در 5 هفته بعدی مسابقات به 98 گل رسیده است یعنی میانگین گل در 5 هفته اخیر به 2.45 رسیده است که البته با احتساب بازیهای کم گل 5 هفته اول میانگین کلی گل در لیگ امسال چنان که گفتیم 2.18 گل است.

 

هفته اول:14 گل

هفته دوم:12 گل

هفته سوم:21 گل

هفته چهارم:16 گل

هفته پنجم:14 گل

هفته ششم:13 گل

هفته هفتم:25 گل

هفته هشتم:20 گل

هفته نهم:17 گل

هفته دهم:23 گل