جالب اینکه او روی سکوهای ورزشگاه با نشان دادن عدد ۶ برای رقیب سنتی کری هم خواند. زینب در پستی که در اینستاگرامش منتشر کرد امیدواری است روزی فرا برسد که دختران هم بتوانند به ورزشگاه بروند نه مثل او که مجبور شد لباس پسرانه بپوشد.