سید رضا افتخاری در خصوص اینکه در غیاب منصور پورحیدری چه کسی به جای او در جلسات هیات مدیره حق رای دارد اظهار داشت: در اولین جلسه هیات مدیره قرار است این موضوع را بررسی کنیم. قرار است حق رای و حق امضا را به مسعود معینی دیگر عضو هیات مدیره بدهیم اما اگر او این موضوع را قبول نکند این حق رای بین آقای زمانی و جهانیان در جلسه مطرح خواهد شد تا یکی از آنها این موضوع را قبول کند