برای عکاس‌ها حتما شکار چنین قابی خوشایند است؛ سه گلزن بازی در کنار هم، آن هم در لحظه‌ای که هنوز دو تای آنها گل نزده‌اند!