تمرین امروز تیم فوتبال استقلال تهران در فضایی شاد و با حضور تقریبی تمامی بازیکنان به انجام رسید. روزبه چشمی با حضور دوباره اش باعث به وجود آدن فضایی صمیمانه تر هم شده است.

در بخشی از تمرین، جابر انصاری و روزبه چشمی با یکی دیگر از بازیکنان استقلال که در تصویر مشخص نیست چه کسی است؛ به شوخی درگیر شدند و باعث خنده حاضرین شدند.

 

شوخی های روزبه چشمی جو استقلال را صمیمانه تر کرده است+عکس