هرائر مگویان در اواخر تمرین روز گذشته با پارگی ابرو مواجه  شد اما امروز در تمرین استقلال شرکت کرد.

او با ابروی بخیه شده در تمرین شرکت کرد و منصوریان از وی برای حضور در تمرینات تشکر کرد.