نام این مستند “داستان یک صعود” است که بعد از تکمیل آن و رسیدن به برزیل تمام نسخه های آن تحویل فدراسیون شد. در این باره خبر رسید کارلوس کی روش و دستیارانش نیز خواهان نسخه هایی از این مستند شده اند . درخواستی که فدراسیون به آن عمل و یک سری کامل از این فیلم به  سرمربی تیم ملی داده شد و قراراست نسخه هایی که دستیارانش خواهانش شده اند در روزهای آینده تحویلشان خواهد شد.