استقلال نشان داده بازیکنی باید جذب کند که ریسکی نباشد.یعنی بازیکن مذکور جواب پس داده باشد چرا که استقلال جای ریسک کردن نیست. مثلا خرید کاوه رضایی کاملا درست است چرا که او جای دیگر آزمایش پس داده است ولی خرید افشین چه توجیهی دارد؟

منصوریان، مطهری را جذب نکرد چرا که معتقد بود در نفت تهران او را تنها گذاشت.به همین دلیل سراغ آرش افشین رفت و حالا جواب منفی گرفته است.

اگر مطهری دراستقلال بود بی شک می توانست کمک زیادی به علیمنصور کند ولی به هرحال او روی عقایدش ایستاد اما نمی شدآرش افشین را جذب نکند و سراغ بازیکن دیگری برود؟!

جالب اینجاست که دوستان نزدیک منصوریان هم از او انتقاد کرده اند و به این مربی گفته اند که چرا چنین خریدی کرده است.خود منصوریان هم بسیار ناراحت و امیدوار است این بازیکن رامهرمزی به خود بیاید.