بر این اساس پادوانی که احتمالا به دلیل دور بودن از شرایط آرمانی یکی، دو هفته در ترکیب استقلال جایی نخواهد داشت با شماره 90 برای آبی پوشان در طول این فصل به میدان خواهد رفت.