تیم ملی با این که نتوانست پیروز میدان در چین باشد و به یک امتیاز از این بازی فناعت کرد، ولی نسبت به بازی در مقابل قطر بهتر بود و امیدواری را بیشتر کرد.

در بازی ایران و چین، رامین رضاییان مدافع پرسپولیسی تیم ملی نمایش بسیار خوبی از خود نشان داد اگرچه یک اشتباه فاحش داشت ولی در مجموع نمره قبولی گرفت و خیال پرسپولیس را از آماده بودنش راحت کرد.