سلفی نکونام با علیخانی و فردوسی پور در روز خداحافظی نکونام 

 سلفی علیخانی با نکونام در روز خداحافظی