مهدی رحمتی بعد از برد مقابل سایپا منتشر کرد و گفت :تا وقتی پشتت به خدا گرم است تمام ترس های دنیا خنده دار است.
 

تا وقتی پشتت به خدا گرم است تمام ترسهای دنیا خنده دار است + عکس
تا وقتی پشتت به خدا گرم است تمام ترسهای دنیا خنده دار است + عکس