هرچند که این عمل ابتدا با ممانعت مسوولان بیمارستان همراه شد اما در نهایت قرار شد تا این بنر ساعتی در مقابل بیمارستان باشد.