سرمربی سابق تیم ملی، در چند سال گذشته جزو سرسخت ترین منتقدان عادل فردوسی پور بوده و بارها از او و برنامه اش انتقاد کرده است. مایلی کهن این اواخر عادل را «کروشی پور» خطاب کرد و گفت برای این مربی برنامه می سازد.

رابطه این دو همیشه سینوسی بوده است. با اینهمه، فردوسی پور پس از بستری شدن محمد مایلی کهن به عیادت او رفت. عادل همیشه عادت دارد بی سر و صدا این کارها را می کند و اتفاقا کسی هم از حضورش در بیمارستان با خبر نشد تا اینکه خود مایلی کهن این موضوع را گفت. او که از حضور عادل تا حدودی ذوق زده شده، این روزها به کسانی که به عیادتش می آیند، از حضور عادل بر بالین اش خبر می دهد.