ساختن این مجسمه ۴ ماه طول کشید و برای ساختن آن هم از عکس ها و هم ‏ویدئوی این ستاره آرژانتینی استفاده شد. این مجمسه اکنون در بخش ورزشی این موزه، در کنار مجسمه ‏های " سرنا ویلیامز " تنیسور و " محمد علی کلی " بوکسور سرشناس آمریکایی قرار دارد. ‏