برانکو که ۹ سال پیش روز سیزدهم خرداد برای همیشه ایران را ترک کرده بود، امروز با چهره ای بشاش و خندان رو در روی خبرنگاران قرار گرفت، اگرچه وزش باد موی مرتب او را به هم زد و بی خوابی دیشب هم خمیازه بر چهره او می‌ آورد.

او که از امروز تمرینات را زیرنظر گرفته است، از رضا چلنگر درباره بازیکنان سوال می‌ کند تا خیلی زود همه کار را دست بگیرد. پس از دو سرمربی قبلی برانکو از امنیت خاطر بیشتری برای کار برخوردار است و هواداران امیدوارند این لبخندها تا پایان دوره فعالیت همراهش باشند.