محسن مسلمان سلفی زیر را با پیام صادقیان هافبک تیم پرسپولیس منتشر کرده و در اینستاگرامش نوشته: «با داش پیام».